Zorg voor elkaar

CDA-programma 2014 – 2018 

Klik hier voor het Programma CDA Franekeradeel 2014-2018 (pdf)

 

Zorg voor elkaar

Het verkiezingsprogramma 2014-2018 van het CDA Franekeradeel hebben wij op onderdelen samen met de CDA afdelingen van Menaldumadeel, ’t Bildt en Harlingen opgesteld. Het gaat hierbij om de onderdelen Economie, Onderwijs, Zorg en Ruimtelijke ordening. Dit zijn onderwerpen waar we een gemeenschappelijke visie op hebben. Voor een deel is dit programma ook tot stand gekomen met medewerking van dorpsbelangen van diverse dorpen uit Franekeradeel.

Woensdag 19 maart zijn de laatste gemeenteraadsverkiezingen voor de zelfstandige gemeente Franekeradeel. Bij de volgende verkiezingen maken wij samen met o.a. Menaldumadeel en ’t Bildt deel uit van een nieuwe gemeente in Noordwest Fryslân. Ook na herindeling moet de afstand tussen inwoners en gemeentebestuur klein blijven en moet het geluid van alle kernen en dorpen worden gehoord. De komende vier jaar zal het CDA in het proces naar herindeling ervoor strijden dat de nieuwe grotere gemeente juist toegankelijker voor u wordt.

Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat u zich in onze standpunten kunt vinden. Met uw stem kunnen wij de komende jaren werk maken van de vele uitdagingen waar we als gemeente voor staan.

Hieronder samenvattend enkele kernpunten van ons verkiezingsprogramma 2014-2018:

Inwoners, verenigingen en organisaties aanmoedigen om met ideeën te komen
Bewoners meer betrekken bij de leefomgeving
Dorpen betrekken bij planvorming
Behoud en uitbreiden van het dorpenfonds
Communicatie en samenwerking tussen gemeente en dorpen waarborgen
Uitbreidingsmogelijkheden van agrarische bedrijven mits toepasbaar in het landschap
Verbreding van de agrarische sector met bijvoorbeeld zorg of recreatie
Bevorderen van kleinschalige recreatie
Zorgbeleid staat in het teken van preventie en het zo lang mogelijk mee blijven doen aan de samenleving
Maatwerk leveren om werklozen aan het werk te helpen
Zorg op maat ; samen een oplossing zoeken waar iemand echt mee geholpen is
Minder regels en het terugdringen van de bestaande bureaucratisering in de zorg
De gemeente participeert in windparken en de opbrengst komt ten goede aan wijken en dorpen
Maatwerk voor kleine bedrijvigheid in dorpen en wijken
In het buitengebied moeten leegkomende agrarische bedrijven een passende bestemming krijgen

 

Franeker ster v/d 11-steden

Franekeradeel bestaat uit de stad Franeker en 16 dorpen. Er wonen bijna 21.000 mensen, waarvan ongeveer 13.000 in Franeker. Franeker is het verzorgend stedelijk centrum voor Noordwest Friesland. Ongeveer 50.000 mensen komen regelmatig naar Franeker om te winkelen en om gebruik te maken van de voorzieningen die de stad te bieden heeft.

 
De 16 dorpen van Franekeradeel: Achlum, Boer, Dongjum, FirdgumHerbaijum, HitzumKlooster Lidlum, Oosterbierum, Peins, Pietersbierum, Ried, Schalsum, Sexbierum, Tzummarum, Tzum, Zweins

 

franeker-ster-van-de-elf-steden