Onderwijshuisvesting, reclamebelasting en wijkvisies

 

Reclamebelasting

Het CDA is blij met het voorstel om het ambitieniveau van de stadspromotie op het niveau van de afgelopen jaren voort te zetten. Stadspromotie wordt deels betaalt door de belanghebbende ondernemers zelf en het CDA is van mening dat de gemeente daarin dan ook best fors aan mag bijdragen. 

Die gemeentelijke bijdrage blijven we wat ons betreft dus doorzetten en de ondernemers blijven staan voor hun aandeel. 
 
Bij deze reclamebelasting is al jaren sprake van twee steeds terugkerende klachten:
 
1. het probleem dat sommige kleine ondernemers t.o.v. hun omzet en winst relatief veel zwaarder worden aangeslagen dan grote ondernemingen met veel grotere omzetten en winsten.
2. Het bedrag van 750,- is voor sommige kleine ondernemers in de binnenstad een fors bedrag, waarvan ze het idee hebben dat het niet wordt terugverdiend door de stadspromotie.
 
Aan deze problemen wordt enigszins tegemoet gekomen door de mogelijkheid van gespreide betaling. Daar zijn wij het uiteraard ook van harte mee eens.
 
Tijdens de behandeling in de commissie is door het Kaatsmuseum gepleit voor een extra ontheffingsmogelijkheid voor musea. De wethouder heeft aangegeven dat de huidige uitzonderingen; kerken, politiek en scholen gebaseerd is op de wet. Het CDA kan toch ook wel meevoelen met het Kaatsmuseum. Dat meevoelen is vooral gebaseerd op het feit dat deze organisatie volledig op vrijwilligers draait.
 
Al met al wil het CDA met dit voorstel instemmen, wetende dat er aan deze, net als vrijwel aan elke regeling, schrijnende gevallen ontstaan. Wellicht dat het college met maatwerk in de praktijk daaraan tegemoet zal komen.
 
Onderwijshuisvestingsplan (IHP)
 
Het herziene onderwijshuisvestingsplan (IHP) is door de raad vastgesteld. De katholieke school De Kabas krijgt daarmee op de eigen locatie geen uitbreidingsmogelijkheden. De school groeit omdat ouders overtuigd zijn van de kwaliteit van het onderwijs van De Kabas. Tegelijkertijd is er de wens binnen het openbaar onderwijs Radius om de Fûgelflecht in het Schalsummerplan samen te voegen met De Kleyenburg. Dat monumentale beeldbepalende gebouw heeft ruimte genoeg. Zoveel ruimte dat uitbreiding van De Kabas financieel onverantwoord is. 
 
De FNP heeft actie gevoerd tegen nieuwbouw op het terrein Bloemketerp en voelt nu ook mee met de ouders van De Fûgelflecht die samenvoeging met De Kleyenburg niet zien zitten. Oplossingen komen er echter niet van die kant. 
 
Het CDA vindt het pijnlijk dat in het proces niet gestuurd is op draagvlak tussen ouders en Radius. Maar het voorliggende onderwijs huisvestingsplan is financieel gezien verantwoord.
 
 
Wijkvisies
Inwoners betrekken bij eigen leefomgeving is een speerpunt van het CDA.
Wijkvisies zijn daarvoor theoretisch een goed instrument. CDA is dus ook niet tegen. Dorpen mogen overigens niet de dupe worden van deze uitbreiding op de bestaande dorpsvisies. Het Dorpsvisiefonds met 290.000 euro wordt namelijk niet verhoogd. Ook blijkt de betrokkenheid van de wijkinwoners heel dunnetjes bij de totstandkoming van de eerste 3 wijkvisies. De ouders van de Fûgelflecht zijn bijvoorbeeld een andere mening toegedaan over de toekomst van de school dan is verwoord in hun eigen visie van het Schalsumerplan. Kortom ... Misschien is de invoering van wijkvisies wel dat stapje terug in de processie naar meer betrokkenheid van inwoners bij hun eigen leefomgeving.
 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Franeker ster v/d 11-steden

Franekeradeel bestaat uit de stad Franeker en 16 dorpen. Er wonen bijna 21.000 mensen, waarvan ongeveer 13.000 in Franeker. Franeker is het verzorgend stedelijk centrum voor Noordwest Friesland. Ongeveer 50.000 mensen komen regelmatig naar Franeker om te winkelen en om gebruik te maken van de voorzieningen die de stad te bieden heeft.

 
De 16 dorpen van Franekeradeel: Achlum, Boer, Dongjum, FirdgumHerbaijum, HitzumKlooster Lidlum, Oosterbierum, Peins, Pietersbierum, Ried, Schalsum, Sexbierum, Tzummarum, Tzum, Zweins

 

franeker-ster-van-de-elf-steden