Naar een nieuwe grote gemeente

 

Dinsdagavond 16 september werden de gemeenteraadsleden van Franekeradeel, Het Bildt, Menaldumadiel en Littenseradiel bijgepraat over het proces van gemeentelijke herindeling. De gemeenteraden van Franekeradeel, Het Bildt en Menaldumadeel hebben in 2013 al besloten om één gemeente te worden. Enkele raadsleden van de nieuwe Friese gemeenten Súdwest-Fryslân en De Friese Meren vertelden over hun ervaringen.

 

noordwestfriesland

 

Herindeling, zo is hun ervaring, blijkt niet direct goedkoper voor burgers of het bedrijfsleven. De OZB-tarieven van de oude gemeenten worden gemiddeld. Ook het aantal ambtenaren vermindert niet (direct). Daar kunnen de eerste 5 tot 10 jaar geen kostenbesparingen behaald worden. Bovendien kost herindeling de nodige investeringen (huisvesting, ontslagvergoedingen, communicatie etc.). Het is belangrijk dat politieke partijen niet dergelijke ‘droomverhalen’ verkopen aan de burgers. Ook de politieke inhoud wordt niet interessanter voor de burger. College en raad praten over en maken beleid op hoofdlijnen (minder praktijk, meer theoretisch).

Toch was en is men in Súdwest-Fryslân en De Friese Meren overtuigd van het nut en de noodzaak van opschaling van de omvang van gemeenten.
Waarom…..?? De grotere gemeente kan de burger kwalitatief betere dienstverlening bieden!
De grotere gemeentelijke organisatie kan;

  1. Beter beleid maken en dat duidelijker communiceren met de burger,
  2. Beter en sneller aansluiten bij ontwikkelingen van het rijksbeleid,
  3. Beter aandacht geven aan de vragen en wensen van inwoners,
  4. Dorpsbelangen en burgers kunnen meedenken over grote ontwikkelingen in hun dorp.

 

De nieuwe raad en college gaan niet meer over details... Praktische vragen en problemen van burgers worden prima afgehandeld door de sterkere ambtelijke organisatie. Bovendien zijn stoeptegels, lantaarnpalen en erfafscheidingen geen politieke zaken waar een raad of wethouder zich mee zou hoeven bemoeien.

Ook is het college van de grotere gemeente een serieuze partner in gesprekken met provincie of in samenwerkingsverbanden op het gebied van regionale ontwikkelingen.

 

De gasten uit De Friese Meren benadrukten bovenstaande voordelen. Ze waarschuwden de raadsleden in Noordwest Friesland om in het proces niet te veel de nadruk op sentimenten te leggen zoals een nieuwe gemeentenaam of de vestigingsplaats van het bestuurscentrum.

Overige interne aandachtspunten zijn o.a. de samensmelting van de oude raadsculturen,
lokale emoties mogen in nieuwe fracties geen rol spelen en de grotere afstand tussen de politieke partijen en hun achterban. 

 

Al met al werd de fractie van CDA Franekeradeel deze avond nogmaals bevestigd dat hun gemaakte keuze in 2013 om in te stemmen met schaalvergroting van gemeenten in Noordwest Friesland een juiste is geweest.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Franeker ster v/d 11-steden

Franekeradeel bestaat uit de stad Franeker en 16 dorpen. Er wonen bijna 21.000 mensen, waarvan ongeveer 13.000 in Franeker. Franeker is het verzorgend stedelijk centrum voor Noordwest Friesland. Ongeveer 50.000 mensen komen regelmatig naar Franeker om te winkelen en om gebruik te maken van de voorzieningen die de stad te bieden heeft.

 
De 16 dorpen van Franekeradeel: Achlum, Boer, Dongjum, FirdgumHerbaijum, HitzumKlooster Lidlum, Oosterbierum, Peins, Pietersbierum, Ried, Schalsum, Sexbierum, Tzummarum, Tzum, Zweins

 

franeker-ster-van-de-elf-steden